Φόρμα εργασίας – Δάσος


ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ  1/2/2003
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠAIΔΕΥΣΗΣ

1. Υπεύθυνοι δάσκαλοι
Ζιάκος Ανδρέας – Πανουργιά Ευγενία
Τάξεις που συμμετέχουν: Ε΄ (16 παιδιά ) – Στ΄ (17 παιδιά )

2. Τίτλος
“Το δάσος του Παρνασσού-περιοχή Αμφίκλειας”

3. Κριτήρια επιλογής του θέματος
1. Η γοητεία που ασκεί η έννοια του δάσους σε κάθε άνθρωπο.
2. Η ανάγκη για άμεση γνωριμία των μαθητών με το δάσος ,καθώς οι περισσότεροι διατηρούν εξ΄ αποστάσεως σχέσεις .
3. Η σύνδεση του δάσους με την καθημερινή ζωή των κατοίκων μια περιοχής
4. Η ανάγκη ενημέρωσης , ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των τοπικών κοινωνιών για τη συστηματική έννοια του δάσους .

4. Σκοπός του Προγράμματος

1. Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι οι καθημερινές ανάγκες και επιθυμίες τους , εκπληρώνονται μέσω του περιβάλλοντος και έχουν επιπτώσεις σ΄ αυτό.
2. Να δημιουργηθούν οι προυποθέσεις διαμόρφωσης και ενεργοποίησης ενός κώδικα συμπεριφοράς των μαθητών, με άξονα το σεβασμό προς το Περιβάλλον.
3.Να γνωρίσουν οι μαθητές την περιοχή τους ,διαφορετικά, και να την αγαπήσουν μέσα απ’ αυτή τη σχέση τους με τη φύση.

5. .Στόχοι
Α΄ Γνωστικοί
1.Να γνωρίσουν και να καταγράψουν οι μαθητές τα είδη της πανίδας και χλωρίδας ,το χώρο μέσα στον οποίο αναπτύσσονται ,το ρόλο και τη σπουδαιότητά τους .
2.Να μάθουν συνειδητοποιώντας πως το δάσος αποτελεί ζωντανό οργανισμό και πηγή ζωής για όλους τους οργανισμούς ταυτόχρονα .
3.Να μάθουν τις τυχόν αρνητικές επιπτώσεις από την καταστροφή του .
4.Να πραγματοποιηθεί μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με το δάσος της περιοχής τους .

Β ΄ Επιστημονικοί
Εξοικείωση με την επιστημονική μεθοδολογία και έρευνα, κριτική προσέγγιση θεμάτων ,ανάπτυξη επιστημονικής νοοτροπίας .
Γ ΄ Συμμετοχικοί
Εργασία σε ομάδες, συνεργασία των μαθητών για την επιτυχία του στόχου ,σεβασμός στις διαφορετικές απόψεις .
Δ ΄ Κοινωνικοί
Βγαίνουν από το σχολείο και μπαίνουν στη ζωή , έρχονται σε επαφή με την τοπική κοινωνία προκειμένου να συλλέξουν τις πληροφορίες τους .
Ε ΄ Αισθητικοί
Γνωριμία των παιδιών με το δάσος μέσω των αισθήσεων. Καλλιτεχνική έκφραση των παιδιών και δημιουργία .
ΣΤ ΄ Αυτομορφωτικοί
Χρήση βιβλιοθήκης ,Internet , κλπ
Ζ ΄ Στάσεις ζωής
Ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης, ανάπτυξη κώδικα αξιών και συμπεριφορών απέναντι στον εαυτό τους, στην ομάδα τους , το περιβάλλον, κλπ

6.Μεθοδολογία
Επισκέψεις και μελέτη του πεδίου.(Προετοιμασία του εκπαιδευτικού ,των μαθητών εργασία στο πεδίο και στην τάξη)
Μέθοδος project
Παρουσίαση φωτογραφιών και διαφανειών.
Επίσκεψη δικτυακών τόπων σχετικών με τις έννοιες .

7.Δραστηριότητες
A .ΦΑΣΗ : ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες των 4 ατόμων .
Δίνουμε στις ομάδες ορισμένη θεματολογία και σχετική βιβλιογραφία και αναλαμβάνουν κατά ομάδα να συλλέξουν και να φέρουν στο σχολείο πληροφορίες σχετικά με το θέμα τους :
α)Το δάσος ως πηγή ζωής (παρουσίαση της χρησιμότητας του οικοσυστήματος και της προσφοράς του δάσους .
β)Δάσος .Το ζωντανό οικοσύστημα (παρουσίαση της χλωρίδας και πανίδας του δάσους).
γ)Το δάσος ως πηγή ανθρώπινης εκμετάλλευσης (παρουσίαση των πλουτοπαραγωγικών πηγών ενός δάσους .
δ)Δάσος και άνθρωπος .Παρουσίαση των σχέσεων που αναπτύσσει ο άνθρωπός με το δάσος , η θετική εκμετάλλευση αλλά και οι αρνητικές επιπτώσεις των ανθρώπινων πα ρεμβάσεων .
ε)Σύνδεση του δάσους με παράδοση , λαογραφία ,ιστορία .
Κατασκευή αφίσας
Κατασκευή κολλάζ.
Κατασκευή μακέτας.
Έκθεση φωτογραφίας ,κολλάζ ,συναισθηματικών εκφράσεων, φυτών , κ.τ.λ.
Δημιουργία βιβλιοθήκης οικολογικού περιεχομένου.
Παρουσίαση της εργασίας στο σχολείο.
Οργάνωση ομιλίας και ανοιχτής συζήτησης με Δασοπόνο της περιοχής ή της Δασικής Υπηρεσίας .

Β.ΦΑΣΗ : ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ξενάγηση και φωτογράφηση στο δάσος .
Παρατήρηση και καταγραφή των στοιχείων του δάσους .
Καταγραφή των χρωμάτων του δάσους .
Συλλογή στοιχείων με βάση τον χωρισμό των παιδιών σε ομάδες .
Καταγραφή των ήχων του δάσους με τη χρήση μικροφώνων .
Εντοπισμός και καταγραφή των διαφόρων ειδών χλωρίδας .Λήψη στοιχείων. Εντοπισμός και καταγραφή των ζώντων οργανισμών (μύκητες ,έντομα) .Λήψη στοιχείων.
Εντοπισμός και καταγραφή των επιπτώσεων που είχε η λειτουργία του λατομείου.
Παρατήρηση της περιοχής και καταγραφή των προσπαθειών για αναδάσωση .
Ημερήσια εκδρομή στο δάσος .

9. Σύνθεση της εργασίας
Οργάνωση και επεξεργασία των πληροφοριών και των άλλων στοιχείων.
(κολλάζ ,φωτογραφιών κλπ)
Τελική μορφή της εργασίας .

10. Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση του όλου προγράμματος αποσκοπεί κυρίως στο να γίνει μια πλήρης εκτίμηση του κατά πόσο υλοποιήθηκαν οι αρχικοί στόχοι του προγράμματος. Συζητώντας οι ομάδες μεταξύ τους θα αξιολογήσουν το επίπεδο της συμμετοχής τους, την υπευθυνότητα, την ανάπτυξη των φιλικών τους σχέσεων και την απόκτηση παραπάνω γνώσεων για την περιοχή τους , που θα τους βοηθήσει να την αγαπήσουν περισσότερο.

11. Βιβλιογραφία -Δικτυακοί τόποι

12. Συνεργαζόμενοι φορείς
1. Δασική Υπηρεσία Αμφίκλειας
2. Ορειβατικός Σύλλογος Αμφίκλειας

13. Δέκτες αποτελεσμάτων
1. Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Φθιώτιδας.
2. Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων .

*Χρονική διάρκεια εργασίας: Φλεβάρης -αρχές Ιουνίου