Εφορεία & Προσωπικό


Ε φ ο ρ ε υ τ ι κ ό   Σ υ μ β ο ύ λ ι ο

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Αμφίκλειας διοικείται από Εφορευτικό Συμβούλιο του οποίου η συγκρότηση ( ορισμός μελών ) ανήκει στην αποκλειστική Αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η θητεία του Εφορευτικού Συμβουλίου είναι τριετής. Με την 22265/ΙΖ/02-03-2012 Υπ. Απόφαση που εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 97/07-03-2012 καθώς και με το ΦΕΚ 420ΥΟΔΔ/02-09-2013, έχουμε την παρακάτω σύσταση του Ε.Σ.:

1.ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΕΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

2.ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΣΟΛΑΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΑΓΡΟΤΙΣΑ                            

3.ΜΕΛΟΣ ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ  – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
                     
4.ΜΕΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ         – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
         
5.ΜΕΛΟΣ ΓΚΙΩΝΗςΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Το προσωπικό των Δημοσίων Βιβλιοθηκών καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1362/1949 όπου περιγράφονται οι προβλεπόμενες θέσεις.

Σήμερα στην Βιβλιοθήκη Προϊσταται ο :

ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Καθηγητής Φυσικών Επιστημών ΠΕ 04.01